Hlukové studie

Hlukové studie jsou dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, resp. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (jakož i dalších předpisů) zpracovávány jako jeden z podkladů územního, stavebního či kolaudačního řízení.

Hluková studie hodnotí na základě softwarového modelu hlukovou situaci v řešeném území, resp. posuzuje dodržení hygienických limitů u chráněných prostorů. To např. umožňuje již ve fázi projektování na základě grafických a číselných vyhodnocení návrh potřebných protihlukových opatření.

Hlukový model modeluje jednotlivé zdroje hluku: liniové (automobilová či kolejová doprava), stacionární plošné (zdroje uvnitř budov - vnější projev je zvučící plášť), nebo stacionární bodové zdroje hluku (např. klimatizační jednotky na střechách, dieselagregáty). Pro vyhodnocení působení zdrojů hluku jsou v textové části hlukové studie provedeny korekce na maximální přípustné hladiny hluku, korekce dle doby (denní, noční), typu zdroje hluku, druhu území a typu chráněné stavby nebo pozemku. Vypočtené hodnoty včetně účinnosti navržených protihlukových opatření lze ověřit měřením po uvedení posuzované stavby do provozu.

Pro účely posouzení vlivů staveb na hlukovou situaci modeluji v programu HLUK+, umožňující výpočet šíření hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji hluku v území, jimiž jsou pozemní doprava a průmyslové zdroje. Pro modelování zdrojů umístěných uvnitř objektů pracuji s programy NEPRŮZVUČNOST 2010, který je určen pro teoretické posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a IZOFONIK umožňující modely šíření hluku uvnitř místností a hal.

Součástí hlukového modelování provádím neautorizované měření hluku. Měření provádím na pravidelně kalibrovaném hlukoměru zařazenému dle EN 61672-1 do 2. třídy přesnosti. Měření respektuje platné technické normy a metodické návody.

Reference hlukových studií Zpět na hlavní stranu