Ostatní služby

IPPC

Oblast integrované prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) je řešena zákonem č. 76/2002 Sb. Tento zákon stanovuje povinnost subjektům uvedených v příloze zákona provozovat svá zařízení pouze na základě tzv. integrovaného povolení. V těchto zařízeních integrované povolení nahrazuje povolení vydaná na základě vybraných složkových zákonů (odpady, voda, ovzduší aj.). Zařízení spadající pod účinnost tohoto zákona musí mimo provozování dle platného integrovaného povolení provádět i další povinnosti jako ohlašovat změny v provozech, zpracovávat vyhodnocení plnění podmínek povolení aj.

Pro zabezpečení plnění povinností vycházejících z tohoto zákona Vám nabízím následující služby:

 • poradenství v dané problematice
 • předjednání tématu s příslušným krajským úřadem
 • vypracování žádosti o vydání integrovaného povolení
 • vypracování žádosti o změnu integrovaného povolení
 • vypracování ohlášení plánovaných změn dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona
 • zpracování ročního vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení
 • zastoupení klienta v procesu vydávání povolení či projednávání jeho změn


Odpadové hospodářství

Oblast odpadového hospodářství je zastřešena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ale vzhledem k rozsahu problematiky je řešena celou řadou prováděcích předpisů a dotčených právních předpisů. Níže uvádím příklady nabízených činností:

 • konzultace zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady
 • zpracování provozních řádů zařízení ke sběru a výkupu odpadů, využívání či odstraňování odpadů.
 • vyřízení žádosti o souhlas k provozování zařízení
 • zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a původců odpadů (roční produkce vyšší než 1 000 t ostatních resp. 10 t nebezpečných odpadů)
 • zajištění likvidace odpadů O a N, vč. jejich odvozu dopravcem splňující požadavky ADR
 • vedení průběžné evidence odpadů
 • zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP)
 • zatřídění odpadů dle Katalogu odpadů
 • zpracování vnitropodnikových předpisů pro nakládání s odpady
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • zpracování základních popisů odpadů
 • zpracování posouzení vlivu zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
 • zpracování žádostí o vydání resp. změnu integrovaného povolení pro zařízení nakládajícími s odpady dle zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC)
 • programy čistší produkce (např. minimalizace vzniku odpadů)


Vodní hospodářství

Oblast vodního hospodářství je zastřešena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách jakož, ale vzhledem k rozsahu problematiky je řešena celou řadou prováděcích předpisů a dotčených právních předpisů. Níže uvádím příklady nabízených činností:

 • zpracování Plánů opatření pro případ havárie (havarijních plánů) dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb. včetně jejich projednání s příslušnou hygienickou stanicí;
 • školení v oblasti nakládání s látkami závadnými vodám;
 • zpracování žádosti k povolení nakládání s vodami (odběry vod, vypouštění odpadních vod);
 • zajištění monitoringu vod.


Hodnocení rizik ekologické újmy

Oblasti hodnocení rizik ekologické újmy je řešena zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě. Tento zákon stanovuje povinnost provozovatelů zařízení uvedených v zákoně předcházet ekologické újmě. Součástí své odbornosti nabízím vypracování základního hodnocení rizik jednotlivých provozních činností specifikovaných v příloze č. 1 tohoto zákona resp. konzultace o vztahu zákona na Vámi prováděnou činnost.

Zákon definuje ekologickou újmu (§2 zákona) jako nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje, nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách nebo půdě. Mezi povinnosti provozovatele, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č.1 zákona, patří finanční zajištění - jeho rozsah musí po celou dobu výkonu provozní činnosti provozovatele odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č.1 k zákonu, které hodlá provozovat, a toto hodnocení průběžně aktualizovat v případě významných změn provozní činnosti.

Bez zabezpečení finančního zajištění podle zákona nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze č.1. Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 000 000 Kč, nebo ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 000 000 Kč a provozovatel je současně registrován v Programu EMAS nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení podle souboru norem ČSN EN ISO 14000.

Provozní činností dle přílohy č. 1 zákona č. 167/2008 Sb.:

 • Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu.


Čistší produkce (CP)

Čistší produkce (CP - Clean Production) je jednou z proaktivních metod přístupu k ochraně životního prostředí. Čistší produkce je dnes vnímána jako integrální preventivní strategie aplikovaná ve výrobní sféře. Hlavním úkolem této strategie je odstraňovat příčiny způsobující znečišťování životního prostředí, a to především v důsledku výroby nějakého výrobku, nebo v důsledku realizace nějaké služby. Hlavním významem čistší produkce je skutečnost, že čistší produkce je univerzální aplikovatelná strategie, která problémy životního prostředí neřeší tím, že by zátěž z jedné složky životního prostředí přenášela do složek ostatních, ale tím, že nejdříve ze všeho hledá příčinu vzniku dané zátěže a tu se snaží odstranit.

Hlavním aplikačním nástrojem strategie čistší produkce je tzv. posuzování možností čistší produkce. Pod tímto pojmem se rozumí aplikace jednotného rámcového schématu postupu, kterým se:

 • prověří materiálové energetické toky daného systému za účelem identifikace příčin vzniku nežádoucích odpadů,
 • následně se posoudí možnosti odstranění těchto nalezených příčin, a to jak z hlediska snadnosti technické proveditelnosti, tak i z hlediska výsledné ekonomické účinnosti a ekologické efektivnosti.

Charakteristické znaky čistší produkce

 • Preventivní přístup k řešení problémů
 • Velká šíře aplikační oblasti
 • Pozitivní ekonomický dopad
 • Zapojení vedení a pracovníků závodu do řešení problémů
Reference ostatní služeb Zpět na hlavní stranu