Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA - Environmental Impact Assessment) je proces, jehož cílem je hodnocení vlivu stavby ve fázi záměru na jednotlivé složky životní prostředí. U záměrů spadajících pod účinnost zákona nelze vydat územní rozhodnutí bez závěrečného stanoviska procesu EIA.

V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zajišťuji veškeré služby (potřebné služby mimo vlastní odbornost začisťuji subdodavatelsky). Příklad služeb:

  • poradenství v dané problematice
  • předjednání posuzování na příslušném úřadu či s dotčenými orgány státní správy
  • zpracování oznámení záměru (vč. podlimitních záměrů)
  • zajištění zpracování dokumentací a posudků EIA
  • zastoupení klienta v procesu posuzování či při jednání s účastníky procesu
  • zajištění zpracování odborných studií
  • zajištění povinných příloh dokumentů EIA (vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.)

Problematika posuzování vlivů je upravována zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon nařizuje posoudit záměry, u nichž se předpokládá významnější vliv na životní prostředí. Ve vyhodnocovací fázi se posuzuje, zdali je záměr vhodné, s ohledem na jeho očekávané vlivy v jednotlivých fázích jeho životního cyklu realizovat, resp. za jakých podmínek bude jeho realizace akceptovatelná. Závěr z posouzení EIA je podkladem pro navazující řízení o realizaci záměru.

Přesný výčet záměrů podléhající posouzení je uveden v příloze zákona, kde jsou rozděleny podle očekávané závažnosti vlivů do tří kategorií:

  • kategorie I: záměry posuzované celým procesem
  • kategorie II: záměry vyžadující tzv. zjišťovací řízení (jeho cílem je posoudit zdali je záměr je natolik závažný, aby byl posouzen celým procesem)
  • podlimitní záměry (záměry nedosahující kapacit stanovených pro zařazení ani do kategorie II, ale je pro ně potřebné podat stručné oznámení)

Dle kategorie záměru se jeho posouzení skládá z různých kroků, ve kterých jsou vyžadovány různé dokumenty. Nejprve je potřebné zpracovat oznámení a následně případně i dokumentaci a posudek. Rozsahy uvedených dokumentů určuje sám zákon. Součástí dokumentů mohou být vyžadovány další odborné studie jako: rozptylová studie, hluková studie, posouzení vlivů na veřejné zdraví, posouzení vlivů na oblasti NATURA 2000, biologický průzkum, dendrologický průzkum aj. Pro transparentnost celého procesu posuzování se ho účastní mimo dotčené orgány státní správy i veřejnost a vybrané části materiálů se zveřejňují. Příslušnými úřady pro proces posuzování jsou krajské úřady a ministerstvo životního prostředí.

Reference EIA Zpět na hlavní stranu